top of page

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında

Kişisel verileriniz,

Cüneyt Özçelik Plus Creative Ajans tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde “veri sorumlusunun meşru menfaati gereği”, eğitimler hakkında bilgilendirilmeniz ve düzenlenen eğitimlere katılabilmeniz amacıyla elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemler ile toplanabilmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz Cüneyt Özçelik Plus Creative Ajans  tarafından sadece eğitimlere katılabilmeniz, Tasarım Hizmetler, Dijital Pazarlama Planı talepleriniz ve yeni eğitimler ve hizmetlerin bildirimi  amacıyla işlenecek olup kişisel verileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@pluscreativeajans.com adresine iletmeniz durumunda talepleriniz kurumumuz tarafından en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Çerez Kullanımı

 

Şirket, Kullanıcı’nın Platform’ları kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve eğitimlere katılabilmeniz, Dijital Pazarlama Planı talepleriniz ve yeni eğitimler ve hizmetlerin bildirimi  amacıyla reklam faaliyetlerinde kullanır.
Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platformlar’ın, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.


 

Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya

  beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Kullanıcı Sözleşmesi de dahil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla

  doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru

  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
     İletişim İzni

  Şirket’in Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Bildirim’i kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve uygulamanın amacına uygun olmak kaydıyla her türlü elektronik iletişim yapılması amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

bottom of page